] Melaksanakan kerja-kerja pembaikan ke atas segala kerosakan bangunan Majlis (Gerai, Dewan Jambatan Dll). ] Menyelenggarakan tempat-tempat rekreasi dan kemudahan awam (Padang, Taman-taman Permainan, Dewan -Dewan Dll) ] Menyelenggara kerja -kerja landskap ] Menyelenggara kelengkapan dan peralatan jentera Majlis. ] Menjalankan Pemeriksaan ke atas Bangunan Komitmen kami adalah berkhidmat untuk pelanggan dengan jujur dan bertanggungjawab demi kebaikan bersama sesuai dengan piagam berikut ; Piagam Pelanggan ] Memproses dan meluluskan permohonan pelan pembangunan / pelan bangunan, bangunan persendirian/perniagaan dalam tempoh 12 minggu dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen dokumen yang lengkap, diperakui dan mematuhi keperluan jabatan jabatan. ] Memproses permohonan pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan (Occupation Certificates) dalam tempoh 8 minggu berasaskan (Findings) pemeriksaan yang diterima dan tertakluk kepada semua syarat teknikal di patuhi. ] Memproses dan meluluskan PelanPembahagian Tanah dalam tempoh lapan (8) minggu waktu bekerja mulai dari tarikh permohonan. ] Membuat pemeriksaan kerosakan lampu jalan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh aduan diterima dan mengambil tindakan pembaikan dalam tempoh dua (2) hari selepas pemeriksaan. ] Memproses dan menyediakan dokumen Tawaran / Sebutharga dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh surat kelulusan